Chewmate

Chewmate

ขนมเคี้ยวสุนัขของ Chew-Mate ทำจากสูตรโบราณของคนในภูมิภาคเอเวอเรสต์ซึ่งใช้ในการเปลี่ยนนมจามรีให้เป็นแท่งพลังงานที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มันกลายเป็นขนมเคี้ยวสำหรับสุนัขโดยบังเอิญเมื่อนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเทือกเขาหิมาลัยเสนอให้สุนัขตัวหนึ่งและสังเกตเห็นว่าสุนัขชอบขนมเคี้ยวนี้มาก

ขนมเคี้ยวสุนัขของ Chew-Mate ทำจากสูตรโบราณของคนในภูมิภาคเอเวอเรสต์ซึ่งใช้ในการเปลี่ยนนมจามรีให้เป็นแท่งพลังงานที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มันกลายเป็นขนมเคี้ยวสำหรับสุนัขโดยบังเอิญเมื่อนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเทือกเขาหิมาลัยเสนอให้สุนัขตัวหนึ่งและสังเกตเห็นว่าสุนัขชอบขนมเคี้ยวนี้มาก